NİĞDE ÇİFTEHAN PROJESİ

ÇİFTEHAN PROJESİ
Niğde İli, Ulukışla İlçesi yakınında,Niğde ilinin yaklaşık 60 km.güneyinde toplam 6415,31 ha. alana sahip 3 tanesi işletme,4 tanesi arama ruhsatı olan toplam 7 adet maden ruhsatından oluşmaktadır.

Çiftehan Projesi Lokasyon Haritası

• Çiftehan Projesi arazi çalışmaları Esendemir, Koçak ve Kayserilindere lokasyonları olmak üzere birbirine yakın üç bölge ayrıntılı olarak incelenmiş ve haritalanmıştır.
• Esendemirtepe demir skarn yatağı volkanikler, hornfelsler ve bu birimlerin içindeki kireçtaşı kontağı boyunca litolojik kontrollu ve volkaniklerin içinde gelişen faylara bağlı görülen skarn zonu içerisindeki mineralleşmeleden oluşmaktadır.
• Koçak Bölgesi mineralizasyonlarının, domine olarak Kuzeye, yüksek- orta açılı eğimli fay zonlarına yerleştiği ve bunların daha geç evre olan güneye eğimli yüksek açılı faylar ile gravite yönünde atıma uğradıkları belirlenmiştir. Bölgede yapısal öğeler; düşey vektörel bileşeninde normal fay davranışı sergileyen, sağ ve sol doğrultu atımlı fayların yanı sıra bölgedeki en yaşlı tektonik fazı simgeleyen kuzeyden güney hareket ettiğine dağir kinematik veriler sunan bindirme fayı ve nadiren gözlenen normal faylar olarak ayırtlanmıştır.
• Kayserilinindere bölgesinde yaklaşık doğu batı uzanımlı alterasyon bulunmaktadır. Bölgede yaygın olarak arjilik ve ileri arjilik,nadiren propilitik alterasyon,nadir olarak da potasik alterasyonun anahtar minerali olan anhidrit tespit edilmiştir.Yüksek sülfüdasyon tipi cevherleşmeler için karakteristik olan alunitin varlığı ve arazide gözlenen silika-pirit alterasyonu, zayıf olarak gelişmiş vuggy silika oluşumları yüksek sülfidasyon tipi bir mineralizasyonu desteklemektedir.Bölgede gözlenen K-G doğrultulu silika-pirit zonları jeokimyasal analizlere göre önemli anomaliler sunmuştur.
• Kaya örneklerinde alınan değerler max. 53800 ppm Cu, >%50 Fe’dir.
• 1980’li yıllarda MTA sahada haritalama ve örnekleme çalışmalarında bulunmuş ve eski tarihlerde açılmış olan kapalı galeri ve açık ocak etrafında manyetik çalışması yaparak toplam uzunluğu 450 metre olan 6 adet sondaj gerçekleştirmiştir.
• Koza Anadolu Metal çalışma döneminde 1/2000 ve 1/5000’lik jeoloji-alterasyon-fay haritalama ve örnekleme kapsamında 44 adet dere kumu, 331 adet kaya örneği alınmış ve 100 metre uzunluğunda 1 adet yarma,toplam 61 hatta 429 km manyetik ölçüm, pole-dipole yöntemiyle 4 hatta toplam 7,8 km uzunlukta IP jeofizik çalışması ve toplam 58 adet kuyuda 10140,60 metre karotlu sondaj yapılmıştır.

• Sondaj Çalışmalarında Alınan Bazı Sonuçlar;
EDDH001: 7, 70 m @ %1, 86 Cu
EDDH001: 9, 10 m @ % 31, 20 Fe
EDDH004: 3, 70 m @ %34, 85 Fe
EDDH007: 7, 90 m @ %32, 40 Fe
EDDH007: 1, 70 m @ %1, 90 Cu, % 26, 50 Fe
EEDH018: 3, 90 m @ %34, 60 Fe
EDDH019: 6, 30 m @ % 61, 90 Fe
EDDH021: 10,20 m @ % 24, 40 Fe
EDDH022: 2,60 m @ % 1, 15 Cu
EDDH042: 12,10 m @ %0,40 Cu, % 22 Fe

 

img1

Skarn Ve Manyetit Cevherleşmesi