KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni prensip olarak benimsemektedir. Şirket bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Bu sebeple Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLİĞİ

1.       Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturmuştur. Bu bölüm Koza Anadolu Metal A.Ş. tarafından atanan Yatırımcı İlişkileri Müdürü koordinasyonluğun da faaliyet göstermektedir. Birim temelde ve tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tanıtım yapılması, potansiyel ve mevcut yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ve soruların derhal cevap verilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu bölüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların telefon, faks, e-mail yolu ile sürekli erişebilecekleri bir mecra olacaktır. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gerek araştırma uzmanları ile paylaşılan sunumların, gerekse yayınlanan basın bültenlerinin ve Şirketin faaliyetlerine dair ticari sır niteliği taşımayan tüm belgelerin birer kopyalarının internet sitesine konulması planlanmaktadır. İlgili birime info@kozametal.com.tr e-mail adresinden ve 0312 587 10 00 numaralı telefon ve 0312 587 11 00 numaralı fakstan ulaşılabilir.

2.       Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirketimize ait internet (web) sitesinde, "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ve ayrım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

3.         Genel Kurul Bilgileri

http://kozametal.com.tr/dev/ft.html internet adresimizde yayınlanan faaliyet raporlarında bulunmaktadır.

4.         Oy Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır.

5.       Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapacaktır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemeler ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

6.       Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde "Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir" hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7.     Şirket Bilgilendirme Politikası

İpek Doğal Enerji, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun'a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası güdecektir.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditörlerve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı' na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

8.     Özel Durum Açıklamaları

http://kozametal.com.tr/dev/oda.html internet adresimizde ilgili yıllara ait özel durum açıklamaları bulunmaktadır.

9.      Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

 

Hisse Grubu

TL(Bin)

%

İpek Doğal Enerji A.Ş.

(A,B)

202.772

52,25

Koza İpek Holding

(A,B)

10.462

2,70

Diğer (Halka Arz)

(B)

174.446

44,95

Melek İpek

(A)

100

1’den az

Hamdi Akın İpek

(A)

100

1’den az

Cafer Tekin İpek

(A)

100

1’den az

Pelin Zenginer

(A)

100

1’den az

Toplam

 

388.080

100

 

10.    İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Kamunun tam ve eksiksiz aydınlatması, faaliyetlerde Şeffaflık politikaları ile birlikte Şirket ve yatırımcı çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere riayet etmesine çok önem verilmektedir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirkete dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu bilgilerin niteliğine ve yasal düzenlemelere dair tüm kısıtlamalardan da haberdar olup bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranırlar.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11.    Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

İpek Doğal Enerji, kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

12.    Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

13.    İnsan Kaynakları Politikası

İşletmemizin istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

14.    Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Şirketimizin  ana  faaliyet  konumuz  kapsamında  sahip  olduğu  ruhsatlarla  Türkiye'de  baz  Metal  araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

15.    Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken şeffaflık ilkesine özen göstermek, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Koza Anadolu Metal A.Ş., "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemektedir.

BOLUM IV-YÖNETİM KURULU

16.    Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurulun seçtiği 6 üyeden oluşmaktadır:

Hamdi Akın İPEK                            Yönetim Kurulu Başkanı

Cafer Tekin İPEK                            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melek İPEK                                     Üye Koza İpek Hold. A.Ş.                       Üye (Temsilen İsmet SİVRİOĞLU)

İsmet KASAPOGLU                        Bağımsız Üye

Yusuf Köyce                                    Bağımsız Üye

17.     Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir

18.     Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Çalışanlarının, tedarikçi firmalarının ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamış, gelişen teknoloji ve yenilikleri bünyesine alan topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir şirket olmak.

Vizyonumuz

Madencilik alanında en iyi teknolojiyi kullanarak ve en yüksek çevresel ve iş güvenliği performansı sergileyerek, yöre insanının değerlerine saygı göstererek metal madenciliği yapmak.

19.     Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulacaktır. Denetim Komitesinin oluşturulmasından sonra İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve Seri: IV No:54 sayılı yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' göre  İç  Denetimin  etkin  bir  şekilde  uygulanması  için  süreçler  belirlenecek,  prosedürler  hazırlanacak  ve uygulanmaya başlanacaktır.

20.     Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme' de tanımlanmıştır.

21.     Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz ilgili yıl içerisinde çeşitli konularda görüşmek üzere çok sayıda toplantı yapmış ve karar almıştır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

22.     Komiteler

Şirketimizin esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7/B maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanıp, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve

2592 sayılı yazısı ile izni alınıp kabul edilmiştir.

23.     Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

24.     Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 10.000 TL huzur hakkı almaktadır.

25.     Şirket Genel Bilgileri

Şirket Ticari Unvanı: Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 58962

Merkez Adres: Necatibey Cad. No: 56/B Demirtepe / Ankara

Merkez Telefon: 0 312 229 00 12

Yenimahalle Şube: Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:310 Yenimahalle / Ankara

Yenimahalle Şube Telefon: 0312 587 10 00